koučink Ostrava
Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře
Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře
Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře
Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře
Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře
Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře
1
1
1
1
1
1

Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře

Všeobecné obchodní podmínky:

Úvod

Poskytovatel Bc. Alena Bartoníková poskytuje vzdělávací kurzy a semináře, workshopy a další vzdělávací služby v oblasti vzdělávání.

Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzů, seminářů nebo workshopů (dále jen Účastník) a jsou pro obě strany závazné.

I. Přihlašování do kurzů

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu, semináře nebo workshopu vzniká odesláním závazné přihlášky na kurz, seminář nebo workshop účastníkem. Odeslání závazné přihlášky je možno těmito způsoby:
  • Telefonicky a následným vyplněním objednávkového formuláře, závazná rezervace vzniká po připsání rezervační zálohy ve výši min. 30% na účet poskytovatele.
  • E-mailem, zasláním závazné objednávky, po zapsání dat účastníka o kurz, seminář nebo workshop poskytovatelem, je učiněna předběžná rezervace jsou a zaslány e-mailem účastníkovi kurzu, semináře nebo workshopu pokyny je uhrazení závazné zálohy/ min. 30%/, je nárok na rezervaci místa závazný.

Při rezervaci je účastník kurzu, semináře nebo workshopu povinen uvést jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), telefon, e-mail a označení zvoleného kurzu, semináře nebo workshopu podle nabídky poskytovatele.

 1. Zápis účastníka na seminář nebo workshop je možný pouze v případech volných míst na semináři nebo workshop. Nárok na předběžnou rezervaci je 5 dní, do té doby musí být připsána rezervační záloha na účet poskytovatele. Po uplynutí doby 5 ti dnů je poskytovatel postoupit místo jinému účastníkovi účastníkem. Na vyžádání potvrdíme příjem platby.
 2. Přihlášky jsou zpracovávány podle došlého pořadí. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti daného semináře, nebo workshopu, bude účastníkovi nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací.

Účastník odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které předal poskytovateli za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje poskytovateli na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

II. Splatnost kurzovného

 1. Kurzovné je splatné do 5 dnů od zaslání závazné písemné přihlášky, jinak není záruka zařazení účastníka do vybraného kurzu v požadovaném termínu.
 2. V případě objednávky (přihlášky) zaslané firmou nebo OSVČ, je vystavena faktura (na základě vyžádání) a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.
 3. Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem kurzu nebo workshopu je nutné platbu uhradit do tří dnů od odeslání přihlášky. Platba za seminář, kurz nebo workshop musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním kurzu nebo workshopu.

Poznámka: u přednostní předběžné rezervace (neuspokojený zájemce o předcházející kurz) je splatnost kurzovného poté, co je e-mailem účastníkovi nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací, 5 dnů od tohoto data. Po tomto termínu není možné zaručit zařazení zájemce do kurzu v tomto náhradním termínu.

III. Způsob platby

 1. Platbu za kurz nebo workshop je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet uvedený poskytovatelem.

IV. Storno podmínky

 1. Po odhlášení již zapsaného kurzu, semináře nebo workshopu je storno poplatek 0% z ceny kurzu v době 20 a více dnů od konání kurzu, semináře nebo workshopu. V době od 20 dnů do 14 dnů před zahájením kurzu, semináře nebo workshopu je storno poplatek 50% z ceny kurzu, 13 dnů až 8 dnů je storno poplatek 75% z ceny kurzu. Méně než 7 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.
 2. Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu.

Konkretní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

V. Konání kurzů, seminářů nebo workshopu

Účast v kurzu, na semináři nebo workshopu

 1. Do kurzu, semináře nebo workshopu nebudou zařazeni uchazeči, kteří neuhradí v požadovaném termínu, resp.nejpozději 1 den před konáním kurzu, semináře nebo workshopu příslušné kurzovné, přestože byli zapsáni do kurzu podáním závazné písemné přihlášky.
 2. Změna termínu kurzu, zrušení kurzu, náhrada kurzu

1. Organizační změny:

A. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech, na seminářích nebo workshopech v situacích, které to neodkladně vyžadují, /organizační změny, onemocnění lektora, poruchy v technickém zázemí/. Všechny případné změny budou účastníkům kurzu, semináře nebo workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou. A bude poskytnut náhradní termín

B. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepořádat kurz, seminář nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání kurzu, semináře nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný kurz, seminář nebo workshop v náhradním termínu.

C. Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacit kurzu, semináře nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet poskytovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.

D. Pokud účastník vzdělávacího kurzu, semináře nebo workshopu věnuje poskytovateli referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může poskytovatel zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu. Účastník kurzu souhlasí s pořizováním audio, video a fotografických materiálů, které budou určeny pro propagaci poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že nebude v propagačních materiálech sdělovat osobní údaje klientů ani autentické záznamy bez souhlasu klienta.

E. Při účasti na kurzu, semináři nebo workshopu jsou účastníci povinni nenarušovat jejich průběh. Poskytovatel nebo lektor kurzu, semináře nebo workshopu je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu kurzu, semináře nebo workshopu, neslušné chování vůči lektorovi nebo účastníkům kurzu, semináře, nebo workshopu, účast pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek atp.) vyloučit z účasti na kurzu, semináři, workshopu. V případě vyloučení účastníka z kurzu, semináře nebo workshopu nemá účastník nárok na vrácení již zaplaceného kurzu, semináře nebo workshopu.

F. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku: Poskytovatel ani lektor kurzu, semináře nebo workshopu neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání kurzu, semináře nebo workshopu. Je na odpovědnosti účastníka kurzu, semináře nebo workshopu, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

VI. Práva spotřebitele

 1. Informace pro spotřebitele, na jejichž poskytnutí má spotřebitel právo podle

příslušných právních předpisů, poskytovatel na svých internetových stránkách www.bartonikova.cz, nebo jejich uvedením v těchto obchodních podmínkách. Na žádost spotřebitele na jím uvedenou emailovou adresu zašle poskytovatel tyto obchodní podmínky spotřebiteli e-mailem. V okamžiku, kdy účastník kurzu, semináře nebo workshopu zašle poskytovateli závaznou přihlášku a zaplatí zálohu, tím potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že účastník akceptoval obchodní podmínky, které jsou přístupné na webových stránkách www.bartonikova.cz. Okamžikem zaplacení zálohy se považuje za to, že tyto obchodní podmínky účastník akceptuje.

VII. Závěr

Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budu řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu. Pro získání informací využívejte internetové stránky poskytovatele. Jsem Vám rovněž k dispozici pro přímé ústní podání informací telefonem a e-mailem.

Vítám všechny Vaše návrhy a podněty vedoucí ke zkvalitnění mé práce. Děkuji Vám za důvěru a věřím, že s mými službami budete plně spokojeni.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2015

Máte dotaz?

Neváhejte se zeptat: